مزایدات و مناقصات

آگهی مزایده اجاره

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهامی خاص) در نظر دارد اجازه بهره برداری از مجتمع جهانگردی چلندر را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان دارای تجربه در ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و دانش و مهارت کافی در صنعت گردشگری، جهت دریافت اطالعات و اسناد مزایده به آدرس اینترنتی COM.ITTIC.WWW مراجعه و پاکات پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ به نشانی: تهران خیابان ولیعصر روبروی خیابان توانیر بن بست شمس پالک ۳ طبقه اول دبیرخانه دفترمرکزی ارسال نمایند.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 

لینک دانلود فرم ها:

فرمت خام قرارداد بهره برداری

فرم مشخصات مزایده گر

شرایط عمومی مزایده

تعهدنامه منع مداخله

تعهدنامه منع افشای اطلاعات 

پیشنهاد قیمت مزایده

ارزیابی کیفی مزایده

قبولی اسناد مزایده