اخبار و تازه ها
 
 
آدرس و شماره هاي تماس
سرپرست مجتمع : مجید رحیمیان 
 
آدرس : سمنان-میدان معلم-بلوار بسیج

تلفن ها : 5-4441433-0231

فاکس: 
44443222-0231
 
 
پیشنهادهای ویژه
از: تا: