اخبار و تازه ها
 
 
آدرس و شماره هاي تماس
سرپرست مجتمع : مجید رحیمیان 
 
آدرس : سمنان-میدان معلم-بلوار بسیج

تلفن ها : 5-33441433-023

فاکس: 
33443222-023