قوانين رزرو هتل
قوانین و مقررات
وجوه دریافتی از بابت این ذخیره‌جا به‌عنوان پیش‌پرداخت؛ به‌صورت علی الحساب و به‌ازاء هر پنج شب اتاق، معادل قیمت تقریبی یک‌شب اتاق دریافت گردیده(در ایام نوروز مبلغ کل شبهای اقامت بطور کامل دریافت میگردد) که پس از حضور میهمان در مرکز اقامتی، بر اساس مدت قطعی اقامت و سایر هزینه های انجام شده، مطابق صورتحساب صادره در محل مرکز اقامتی مربوطه تسویه نهائی انجام خواهد گردید. 

ذخیره های بدون پیش پرداخت و کد شناسایی ذخیره جا فاقد اعتبار می باشند. 

صدور این حواله ذخیره جا به منزله قبول مقررات سامانه فروش و رزرواسیون اقامتی مراکز گردشگری کشور و مرکز اقامتی تعیین شده از سوی میهمان می باشد

کد شناسایی فروش ذخیره جا می بایستی به‌هنگام مراجعه میهمانان به مرکز اقامتی ارائه شود در غیر اینصورت امکان استفاده از اماکن اقامتی مقدور نبوده و ذخیره جا فاقد اعتبار خواهد بود.
ذخیره‌جا بنا بر درخواست متقاضی و به‌نام میهمان استفاده کننده صادرو غیر قابل انتقال می باشد.

ساعت تحویل مراکز اقامتی (ورود) 14و تخلیه (خروج) 12 ظهر می باشد

همراه داشتن شناسنامه عکسدار میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی در مراکز اقامتی الزامی است
.
همراه داشتن گاز پیک نیک و یا چراغ خوراک‌پزی و طبخ غذا و امثالهم در مراکز اقامتی ممنوع می باشد
چنانچه میهمانان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننماید مکان ذخیره شده فقط به‌مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله ذخیره جا از روز بعد باطل خواهد شد
.
ابطال حواله هایی که از طریق دفاتر فروش صادر شده در ساعت اداری فقط در همان دفتر و ابطال حواله هایی که از طریق سامانه رزرواسیون صادر شده به صورت تمام وقت از طریق سامانه امکان پذیر می باشد
.
درصد و زمان ابطال حواله ذخیره جا : الف- در محدوده زمانی بین صدور این حواله تا48 ساعت قبل از ورود میهمان به مرکز اقامتی (ساعت رسمی ورود به اتاق 14 می باشد) مبلغ 20% یک شب به‌ازاء هر اتاق. ب - در محدوده بین 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود به اتاق , مبلغ 40% یک شب به‌ازاء هر اتاق. پ - در محدوده بین 24 ساعت قبل تا ساعت 10 صبح روز ورود , مبلغ 70% یک شب به‌ازاء هر اتاق ت - از ساعت 10 صبح روز ورود تا ساعت 14 همان روز مبلغ کل پیش‌پرداخت کسر خواهد شد
.
از روز 28 اسفند هر سال لغایت روز 13 فروردین مقررات ویژه ایام نوروز حاکم بوده و ابطال ذخیره جا از زمان دریافت حواله حداکثر تا 20 اسفند ماه با کسر هزینه ابطال معادل 40٪ می باشد و پس از آن تاریخ استرداد وجه به ذخیره کننده امکان پذیر نمی باشد
.
در ایام نوروز مبلغ دریافتی بابت این حواله ذخیره جا بطور علی الحساب و بر اساس نرخهای سال جاری می باشد و مبلغ واقعی هزینه اقامت مطابق نرخهای جدید در سال آینده در صورتحساب قطعی صادره در محل واحد اقامتی تعیین و دریافت خواهد شد
.
در ایام نوروز مبلغ کل شبهای اقامت بطور کامل دریافت میگردد
.
چنانچه به‌علت موارد فورس ماژور(رخداد بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل و اراده شرکت) ذخیره انجام شده توسط مرکز اقامتی یا دفاتر مراکز ذخیره‌جا لغو گردد , وجوه دریافتی عیناً به مسافر مسترد خواهد شد
.
تغییر محل اقامت, تغییر تاریخ، ابطال ذخیره جا و باز پرداخت مبلغ دریافتی (بعد از کسر هزینه های ابطال) صرفاًتوسط صاحب حواله و فقط با کارت شناسایی انجام و قابل پرداخت می باشد.

مدت اعتبار این ذخیره‌جا از تاریخ صدور تا شب اول اقامت می‌باشد.
   
   
   
   

  Reservation Rules and Regulations:

  1. The amounts received for this reservation as advance payment shall be received in advance and the price of each room shall be calculated for five nights based on the approximate price of each night. Once the guest settles in accommodation center, final accounts will be calculated based on the known duration of accommodation and other incurred expenses according to the invoice issued in the relevant accommodation center.
  2. Reservations made without advance payments and reservation identification code shall be of no validity.
  3. Issuance of this reservation bill means that the guest has accepted regulations of sales terminal and accommodation reservation of the country’s tourism centers and nominated accommodation centers.
  4. Reservation selling identification code must be presented when the guests refer to accommodation center. Otherwise accommodation will not be provided and reservation shall not be valid.
  5. Reservation is not transferable and is issued upon applicant’s request and in the name of the guest.
  6. Accommodation is available at 14:00 (arrival), and the room should be delivered at 12:00 noon (exit).
  7. It is necessary that guests provide their and their accompanying persons’ identification cards bearing photos when arriving and staying at accommodation center, and observe Islamic regulations in accommodation center.
  8. Taking picnic gaslight or stove and cooking in accommodation center is prohibited.
  9. In case the guests do not refer to hotel, the reserved place will be maintained only one night. Afterwards reservation will be cancelled.
  10. The bills issued by sales agencies may be cancelled only in the same agency within office hours, and the bills issued through reservation terminal may be cancelled through the terminal, in all hours of the day.
  11. Percent and Time of Cancellation of Reservation Bill: A- 20% per night for each room, within the time between issuance of this bill until 48 hours before the guest arrives at accommodation center (official arrival of guest’s arrival is 14:00). B- 40% per night for each room, within 48 hours to 24 hours before arriving at room. C- 70% per night for each room, within 24 hours until 10:00 the day of arrival. D- Total amount paid in advance will be deducted from 10:00 of arrival date until 14:00 of the same date.
  12. Regulations of New Year holidays will be in force from March 19 of each year until April 12. Reservation may be cancelled as of the date of receiving bill until March 11 at maximum, upon deduction of cancellation cost, i.e. 40%. Afterwards, it is not possible to return any money to the applicant.
  13. In New Year holidays, the amount received for reservation bill shall be received in advance based on the current year’s rates and the actual price of accommodation expenses will be notified in the final bill issued and received in the accommodation unit according to the new rates of coming year.
  14. During New Year Holidays, the Price of Total Accommodation Nights will be Received in Full.
  15. In case of arising force majeure cases (natural disasters and events beyond company’s control and will), the reservation made by accommodation center or reservation agencies is cancelled, total received amounts shall be refunded to the traveler.
  16. Only the holder of bill shall be entitled to change the place or date of accommodation, cancellation of reservation and take back the paid amounts (after deduction of cancellation fees) upon presentation of identification card.
  17. Duration of validity of this reservation is from the date of issue until the first night of accommodation.

  Rules and Regulations Concerning Cancellation of Reservation:

  1. The amounts received in advance for this reservation have been received as advance payment for 5 nights, equivalent to the approximate price of one night room.
  2. Reserves without advance payment and identification code of reservation shall have no value.
  3. Reservation has been issued upon applicant’s request and in the name of guest, and is not transferable.
  4. Accommodation is available at 14:00 (arrival), and the room should be delivered at 12:00 noon (exit).
  5. In case the guests do not refer to hotel on due time, the reserved place will be maintained only one night. Afterwards reservation will be cancelled.
  6. Percent and Time of Cancellation of Reservation Bill: A- 20% per night for each room, within the time between issuance of this bill until 48 hours before the guest arrives at accommodation center (official arrival of guest’s arrival is 14:00). B- 40% per night for each room, within 48 hours to 24 hours before arriving at room. C- 70% per night for each room, within 24 hours until 10:00 the day of arrival. D- Total amount paid in advance will be deducted from 10:00 of arrival date until 14:00 of the same date.
  7. Regulations of New Year holidays will be in force from March 19 of each year until April 12. Reservation may be cancelled as of the date of receiving bill until March 11 at maximum, upon deduction of cancellation cost, i.e. 40%. Afterwards, it is not possible to return any money to the applicant.
  8. In case of arising force majeure cases (natural disasters and events beyond company’s control and will), the reservation made by accommodation center or reservation agencies is cancelled, total received amounts shall be refunded to the traveler.
  9. Only the holder of bill shall be entitled to cancel the reservation and take back the paid amount (after deduction of cancellation fees) upon presentation of identification number inserted on the bill.