شهر تاریخ ورود شب اقامت تاریخ خروج
اخبار و تازه ها
 
 
مجتمع جهانگردی دیزین
      
سرپرست مجتمع : علیرضا تاجدینی
 
آدرس : کرج - کیلومتر 65 جاده کرج/چالوس 

بعد از دوراهی گچسر- مجتمع هتلهای دیزین  

تلفن ها : 9-35212978-026 

فاکس: 
 35212449